Algemene Voorwaarden Ares IT

Definities

Algemene Voorwaarden - Deze algemene verkoopvoorwaarden d.d. 18 april 2021 AV.
inzet van capaciteit - Inzet van een medewerker van Ares IT op basis van een overeenkomst waarbij facturatie geschiedt op basis van nacalculatie om, ten behoeve van en onder regie van de opdrachtgever, nader te specificeren werkzaamheden uit te voeren.
nacalculatie - De vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met het toepasselijke uurtarief.
opdrachtgever - De partij waarmee Ares IT een overeenkomst, waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, is aangegaan.
overeenkomst - een schriftelijke of mondelingen overeenkomst tussen Ares IT en de opdrachtgever betreffende de levering van goederen en/of diensten door Ares IT.
partij - de opdrachtgever of Ares IT.
partijen - de opdrachtgever en Ares IT.


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ares IT goederen en/of diensten aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, behalve als deze door Ares IT uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

1. Strijdigheid bepalingen

Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken met de bepalingen uit de overeenkomst, waarbij deze Algemene Voorwaarden horen, prevaleren de voorwaarden uit de overeenkomst.


2. Prijs en betaling

Alle bedragen en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle facturen worden door opdrachtgever betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Hierbij geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Indien opdrachtgever de factuur niet heeft betaald in overeenstemming met artikel 2.2, mag Ares IT over het openstaande bedrag een rente van 1,5 procent per maand bij opdrachtgever in rekening brengen

Als de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar redelijkheid aanleiding geeft, mag Ares IT de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Ares IT mag de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks verhogen met het percentage waarmee de CBS-indexcijfers voor M-N Zakelijke dienstverlening, CAO-lonen per uur incl. bijzondere beloningen, CAO-sector particuliere bedrijven in de maand oktober van het dan lopende kalenderjaar zijn gewijzigd ten opzichte van de maand oktober van het voorgaande jaar (de jaarmutatie). De geïndexeerde tarieven zijn telkens per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar van toepassing.

Artikel 2.5 kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.


3. Geheimhouding en beveiliging

De opdrachtgever en Ares IT treffen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar gegevens en systemen.


4. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ares IT totdat alle bedragen, die de opdrachtgever verschuldigd is in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst, volledig aan Ares IT zijn voldaan.


5. Rechten van intellectueel eigendom en vrijwaring

Partijen nemen als uitgangspunten inzake intellectueel eigendom dat:
• Deze rechten in beginsel berusten bij de partij of diens licentiegever waarbij het intellectueel eigendom voor het aangaan van de overeenkomst lag.
• Indien deze rechten bij Ares IT liggen, opdrachtgever daarvan slechts de gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend verkrijgt, tenzij in een door Ares IT en opdrachtgever ondertekend schriftelijk document uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Indien bij de ontwikkeling van software, zoals (web)apps of applicaties, gebruik gemaakt wordt van bestaand intellectueel eigendom van Ares IT, zoals libraries, code en dergelijke, in alle gevallen de uit de werkzaamheden nieuw ontstane intellectueel eigendom standaard bij Ares IT berust. de opdrachtgever krijgt in dergelijke gevallen slechts de gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Ares IT en de opdrachtgever ondertekend schriftelijk document uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• partijen aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten niet verwijderen of wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen over het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de producten.
• In geval van een opdracht inzake inzet van capaciteit de daaruit nieuw ontstane intellectueel eigendom standaard bij de opdrachtgever berust.
In geval van strijdigheid tussen bovenstaande bepalingen bepaalt de volgorde van de bovenstaande opsomming welke bepaling prevaleert (de eerst genoemde boven de laatst benoemde).

Ares IT waart de opdrachtgever vrij tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Ares IT zelf ontwikkelde software inbreuk maakt op een geldend auteursrecht, op voorwaarde dat de opdrachtgever Ares IT onmiddellijk schriftelijk informeert over die bewering, de behandeling van de zaak uitsluitend aan Ares IT overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Artikel 9 is onverminderd van toepassing. Als een actie is aangespannen of als de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Ares IT de producten vervangen of zodanig wijzigen als Ares IT juist acht. Deze vrijwaring vervalt zodra de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.


6. Medewerking door opdrachtgever

Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever Ares IT steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat haar organisatie de door Ares IT geleverde producten of diensten correct gebruikt.

Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. de opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal Ares IT vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ares IT staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ares IT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Ares IT het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Ares IT in rekening te brengen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige en Arboconforme werkplek op locaties van de opdrachtgever of op locaties waar Ares IT werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. Deze bepaling geldt niet voor locaties van Ares IT zelf.


7. Beëindiging

De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling inclusief een redelijke termijn tot nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De beëindiging geschiedt schriftelijk aan de andere partij.

Indien de opdrachtgever op het moment van de beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk beëindigen en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Ares IT nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Ares IT voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen Ares IT al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 kan een partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien die andere partij;
• in staat van faillissement wordt verklaard;
• - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend;
• anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
De partij die op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


8. Aansprakelijkheid; vrijwaring

Als een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en), vergoedt deze partij de eventuele directe schade die de andere partij hierdoor lijdt. Iedere aansprakelijkheid van partijen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag van één maal de jaarlijkse opdrachtwaarde (omzet uit deze opdracht per kalenderjaar) per gebeurtenis, met een maximum van drie maal de jaarlijkse opdrachtwaarde (omzet uit deze opdracht per kalenderjaar) per kalenderjaar. Niettegenstaande het voorgaande bedraagt daarbij de totale aansprakelijkheid van Ares IT op grond van dit artikel nooit meer dan € 250.000,- per kalenderjaar en geldt een serie samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

Onder directe schade wordt verstaan:
• schade aan zaken (zoals materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid of verhoogde storingsgevoeligheid), daaronder begrepen software, databanken, documentatie en informatie;
• kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere computersystemen en kosten, waaronder begrepen personeelskosten, voor het noodgedwongen langer operationeel houden van oude systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;
• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade;

De in het tweede lid van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
• ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
• als sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de schadeveroorzakende partij;
• in geval een partij de andere partij dient te vrijwaren, zoals in het geval bedoeld in artikel 5.2


9. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10. Concurrentiebedding

Partijen nemen geen werknemers van elkaar in dienst die in de zes voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst en ondernemen geen pogingen daartoe. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende surséance van één der partijen.

Bij overtreding van artikel 10.1 betaalt de overtredende partij een compensatie van € 35.000,- (vijfendertigduizend euro) aan de andere partij.


11. Vervanging nietige bepalingen

11.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en treden Ares IT en de opdrachtgever in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


12. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen Ares IT en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen, welke tussen Ares IT en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Ares IT met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, of ter keuze van Ares IT voor de rechter van woonplaats van de opdrachtgever.


13. Uitvoering

Ares IT zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Ares IT de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Alle door Ares IT genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Ares IT bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht genomen worden. Ares IT is niet gebonden aan (leverings-) termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ares IT en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot beëindiging van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8.


14. Wijziging en meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat een wijziging in volume of functionaliteit van de dienstverlening consequenties kan hebben voor een afgesproken doorlooptijd of oplevermoment. Indien dit het geval is, informeert Ares IT de de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.


Aanvullende voorwaarden in geval van "inzet van capaciteit"

Artikel 15 en 16 zijn aanvullend van toepassing indien er sprake is van een “inzet van capaciteit”

15. Inzet van capaciteit

Ares IT zet een door Ares IT aan te wijzen medewerker op basis van nacalculatie in, welke medewerker een nader tussen de opdrachtgever en Ares IT te bepalen aantal uren per week werkzaam zal zijn in een nader te omschrijven functie. De werktijden stellen de opdrachtgever en Ares IT in overleg vast.

In het geval van “inzet van capaciteit” wordt conform de prijstabel het te factureren uurtarief vastgesteld door het basisuurtarief te vermenigvuldigden met het toepasselijke percentage. De tabel is onderdeel van de PF versie van deze Algemene Voorwaarden, te verkrijgen via email. Erkende Nederlandse nationale feestdagen gelden als zondagen. Op de urenregistratie-formulieren worden de uren die met meer dan 100% zijn vermenigvuldigd apart vermeld.

Ares IT mag, voor “inzet van capaciteit”, het uurtarief van die medewerkers elke zes maanden herijken. Hierbij geldt wel dat een dergelijke herijking alleen kan plaatsvinden als er sprake is van aantoonbare groei in de kennis en kunde van de betreffende medewerker.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de toepassing van artikel 15.3 mag Ares IT een medewerker na negen maanden inzet vervangen door een andere medewerker die voldoet aan het initieel gevraagde profiel.

Artikel 15.3 kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.

Ares IT vervangt waar dit in redelijkheid mogelijk is bij ziekte of afwezigheid deze medewerker door een andere medewerker van Ares IT met een vergelijkbaar profiel zoals initieel uitgevraagd.

Indien Ares IT binnen de kring van haar medewerkers geen deskundige medewerker bereid en beschikbaar vindt voor vervanging, zal Ares IT voor de duur van de ziekte of afwezigheid van een medewerker ontslagen zijn van haar verplichting een medewerker te leveren en derhalve niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die de opdrachtgever en/of haar relaties op enigerlei wijze door het uitblijven van vervanging zullen ondervinden.

Ares IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die worden veroorzaakt door een medewerker - al dan niet in het kader van de uit te voeren werkzaamheden - aan de opdrachtgever zelf of aan derden, behoudens het geval van opzet of grove schuld.

Een medewerker kan voor Ares IT of voor de opdrachtgever geen verbintenissen aangaan. Ares IT is niet aansprakelijk zijn voor eventuele verbintenissen die de medewerker toch is aangegaan of die op welke andere wijze dan ook zijn ontstaan voor de medewerker zelf, de opdrachtgever of een derde, daaronder mede te verstaan medewerkers in dienst van de opdrachtgever.

Tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever alle (bedrijfs)middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking te stellen aan de ingezette medewerker.

De opdrachtgever verplicht zich periodiek mee te werken aan een evaluatie van de door Ares IT ingezette medewerkers. Ares IT zal telkens het initiatief nemen tot een dergelijke evaluatie.


16. Vrijwaring heffingen

16.1. Ares IT vrijwaart de opdrachtgever van elke heffing uit oogpunt van loonbelasting en sociale premies voor zover die in verband met “inzet van capaciteit” in principe voor rekening van Ares IT komen. Alvorens het volgende kalenderjaar begint, althans op de eerst mogelijke datum, legt Ares IT, op verzoek van de opdrachtgever, een verklaring over welke aantoont dat in het afgelopen kalenderjaar aan voormelde betalingsplichten volledig door Ares IT voldaan is.


Voor een PDF versie of overige vragen u contact opnemen per mail via info@aresit.be